بهداشت دهان و دندان

خدمات پزشکی تیم پزشکی نیروی هوایی ارتش به زائران

رئیس اداره و بهداشت درمان نیروی هوایی ارتش گفت:به 9000 هزار نفر زائر توسط تیم پزشکی نیروی هوایی ارتش خدمات پزشکی ارائه شده است.

29 آبان 1398